Son Dakika Haberler

Devlet, Kuzey Marmara Yolu için seferberlik ilan etti

AKP Hükümeti 3. Boğaz Köprüsü dahil Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin belirlenen süre içinde tamamlanabilmesi için adeta seferber oldu.

Devlet, Kuzey Marmara Yolu için seferberlik ilan etti
Okunma : 84 views Yorum Yap

Başbakan Binali Yıldırım tarafından yayımlanan genelgeye göre, projelerin tamamlanması için devletin tüm kurumlarının seferber olması istendi. Genelge’de ÇED için de muhafiyet hususlarının dikkate alınması istendi.

Yaşam savunucuları, İstanbul’un ciğeri kabul edilen bölgede yapılan otoyolun durdurulması için davalar açmış, birçok eylem ve etkinlik düzenlemişti. AKP hükümeti devam eden davalar ve eylemlere rağmen 3. Köprü ve otoyol projesine devam etmişti.

Başbakan Binali Yıldırım imzalı Kuzey Marmara Otoyolu Projesine ilişkin Genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) ihalesi yapılan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi, Kınalı – Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi ve Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi işlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü belirtildi. Genelgeye göre, proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk 3 ayda serbest bırakılması sağlanacak.

Proje güzergâhında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idarelerce 6001 sayılı KGM’nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda belirtilen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede sonuçlandırılacak.  Proje güzergâhında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek hâlihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacak.

GECİKLEMELERE İZİN VERİLMEYECEK

Proje güzergâhında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergâh dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecek. Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocaklarının kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemler, ivedi olarak sonuçlandırılacak.

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM’nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak ve bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye izin verilmeyecek.

Proje güzergâhında yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca açıları bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM’nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecek.

ÇED’DE DANIŞTAY KARARLARI DİKKATE ALINACAK

Kamulaştırma çalışmalarının sağlıklı ve acele olarak neticelendirilebilmesi için, kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazların tapuda tescil, terkin edilmesine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince acele olarak gerçekleştirilecek.

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme ocakları, bağlantı yolları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üst yapı imalatları için gereken üretim tesisleri gibi diğer tesislerin Çevresel Etki Değerlendirmeleri yapılırken projenin 7 Şubat 1993 tarihinden önce yatırım programına alınmış olması durumu ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25 Mart 2015 tarihli kararı dikkate alınacak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden muafiyet hususu buna göre değerlendirilecek.

Proje güzergâhı kapsamında bulunan veya yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanması durumunda, durum ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilecek ve Kurullar konuyu gündemine ivedilikle alacak. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecek.

AÇILACAK DAVALARDA BİRLİK SAĞLANACAK

Güzergâhın geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticiler ile ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye izin verilmeyecek şekilde yardımcı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden ve ilgili tapu müdürlüklerinden proje güzergahında kamulaştırılacak taşınmaz mallar için, Kamulaştırma Kanununun uyarınca açılabilecek olan davalarda, aynı kanun gereğince KGM’ye verilecek emsal verileri ile mahkemelere sunulacak veriler arasında yeknesaklığın sağlanabilmesi için gerekli özen gösterilecek. Projenin hazırlanması için fotogrametrik yöntemle alım için gereken uçuş izinlerinin verilmesi sağlanacak.

Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma planları) yapmak için gerekli izin süreçleri en seri bir şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecek. Proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için KGM merkez birimlerine, Karayolları 1. (İstanbul)Bölge Müdürlüğü ile KGM’nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Valilikler tarafından mevzuatı gereğince gerekli yardım ve destek sağlanacak. (Ankara/ANKA)

Kaynak: Devlet, Kuzey Marmara Yolu için seferberlik ilan etti – Evrensel.net