Son Dakika Haberler

Kira milletten geliri Bilal’e!

Topbaş, İstanbullu’nun parasıyla tuttuğu 4 binayı TÜRGEV’e verdi.

Kira milletten geliri Bilal’e!
Okunma : 95 views Yorum Yap

Topbaş, İstanbullu’nun parasıyla tuttuğu 4 binayı TÜRGEV’e verdi.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un değişik semtlerinde 9 bina kiraladı. Bunları belediye meclisinin kararıyla AKP’ye yakın vakıflara devretti. Aslan payını Şişli’de 2, Fatih ve Avcılar’da birer binayla Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV aldı.

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) bay­ram ta­ti­li ne­de­niy­le ey­lül ayı­nın son top­lan­tı­sı­nı bayramdan önceki cu­ma gü­nü yap­tı. Tar­tış­ma­lı dos­ya­la­rın gö­rü­şül­dü­ğü otu­rum­da, yan­daş va­kıf­la­ra ve Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı­’na (TÜR­GEV) yurt tah­sis­le­ri gün­de­me alın­dı. AKP yö­ne­ti­min­de­ki İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si da­ha ön­ce öğ­ren­ci yur­du ola­rak ki­ra­la­dı­ğı 9 bi­na­yı yurt yap­mak üze­re AK­P’­ye ya­kın va­kıf­la­ra tah­sis etti. Bu­na gö­re Şiş­li­’de­ki iki bi­na ile Fa­tih ve Av­cı­la­r’­da ki­ra­la­nan bi­na­lar TÜR­GE­V’­e, Sa­rı­yer ve Üs­kü­da­r’­da 2 bi­na Tür­ki­ye Genç­lik Vak­fı­’na, Mal­te­pe­’de­ki bir bi­na En­sar Vak­fı­’na, yi­ne Fa­ti­h’­te­ki bir bi­na da İs­tan­bul Da­ru­’l Fü­nun İla­hi­yat Vak­fı­’na ve Üs­kür­da­r’­da 1 bi­na Aziz Mah­mud Hü­da­yi Vak­fı­’nın kul­la­nı­mı­na AK­P’­li mec­lis üye­ri­nin oy­la­rıy­la ve­ril­di. İş­te, Tür­ki­ye­’yi de­rin­den sar­san 17-25 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı sü­re­cin­de is­mi du­yu­lan TÜR­GE­V’­le il­gi­li son bil­gi­ler:

TÜR­GE­V’­İN YURT­LA­RI ÇOK­TAN HA­ZIR­DI

SÖZ­CÜ, son iki yıl­da gay­ri­men­kul zen­gi­ni ha­li­ne ge­len, ka­mu­dan al­dı­ğı yurt­la­rı ise her ge­çen gün ar­tan TÜR­GE­V’­e ‘bay­ram he­di­ye­si­’ gi­bi ve­ri­len 4 bi­na­yı fo­toğ­raf­la­dı. İs­tan­bu­l’­un en de­ğer­li yer­le­rin­den Şiş­li Da­rü­la­ce­ze Cad­de­si Nu­ma­ra 12’de­ki bi­na­nın TÜR­GE­V’­e tah­si­si ka­ğıt üze­rin­de ye­ni ama yurt 1 yıl ön­ce çok­tan fa­ali­ye­te geç­miş du­rum­da. Yi­ne Şiş­li De­re­bo­yu Cad­de­si 114 nu­ma­ra­da­ki bi­na da TÜR­GEV Kız Yur­du ola­rak çok­tan ha­zır­lan­mış. Ye­ni öğ­re­tim yı­lın­da öğ­ren­ci alı­mı­na baş­la­mış. Bu du­rum bi­na­la­rın res­mi­yet­te ye­ni gö­rün­se çok da­ha ön­ce­den TÜR­GE­V’­e ve­ril­di­ği­ni or­ta­ya ko­yu­yor.

AV­CI­LA­R’­DA­Kİ Bİ­NA DE­ĞER­Lİ BİR YER­DE

Öte yan­dan Av­cı­lar E-5 Yan Yo­lu üze­rin­de İBB ta­ra­fın­dan ye­ni ki­ra­la­nan 5 kat­lı iş mer­ke­zi de ko­num ola­rak ol­duk­ça de­ğer­li bir yer­de. TÜR­GEV yur­du ola­cak bi­na da ya­kın­da açı­la­cak. Ay­nı şe­kil­de Fa­tih sı­nır­la­rı için­de­ki İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si­’nin bu­lun­du­ğu Bü­yük Re­şit Pa­şa Cad­de­si Nu­ma­ra 12’de da­ha ön­ce Ka­mu Has­ta­ne­ler Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­ter­li­ği ola­rak kul­la­nı­lan bi­na da ar­tık Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın vak­fı TÜR­GE­V’­in kul­la­nı­mı­na ve­ril­di.

“BÜ­YÜK­ŞE­HİR, TÜR­GE­V’­İN Fİ­NAN­SÖ­RÜ”

CHP’­li­le­rin kar­şı çık­tı­ğı tah­sis­ler­le il­gi­li ko­nu­şan CHP’­li Hu­kuk Ko­mis­yo­nu üye­si Avu­kat Er­han As­la­ne­r’­in he­de­fin­de AK­P’­li Ka­dir Top­ba­ş’­ın baş­ka­nı ol­du­ğu İBB var. Avu­kat Er­han As­la­ner, ‘İBB, TÜR­GE­V’­in fi­nan­sö­rü hai­ne gel­miş­ti­r’ id­di­asın­da bu­lun­du. TÜR­GEV ile Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu­’na pa­ra­lel bir ya­pı oluş­tu­rul­du­ğu­nu sa­vu­nan As­la­ner, TÜR­GE­V’­e ve­ri­len bi­na­lar­dan sa­de­ce 3’ü­nün ki­ra be­de­li­nin 400 bin TL’­yi aş­tı­ğı­nı söy­le­di. As­la­ner şöy­le ko­nuş­tu:

“Ö­de­nen ki­ra­la­ra ve ta­şın­maz­la­rın ma­li­ye­ti­ne ba­kı­lır­sa İBB ar­tık TÜR­GE­V’­e ça­lı­şı­yor gibi. As­lın­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si de TÜR­GE­V’­e ak­ta­rıl­sa iyi olur. Bu vur­gun ve ta­lan mec­li­sin vic­da­nı­na sı­ğı­yor­sa ya­pa­cak bir şey yok.”

İŞTE TÜRGEV’İN PAYINA DÜŞEN BİNALAR

TÜRGEV BİNAYI HAZIRLADI VE ÖĞRENCİ ALIMINA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin KDV’si hariç 89 bin liraya kiralanıp TÜRGEV’e verdiği Şişli Dereboyu Caddesi’ndeki bu bina, yurt olarak kullanılmak üzere hazır hale getirildi. Öğrenci alımı da başladı.


Şişli Dereboyu Caddesi

134 BİN LİRAYA KİRALANDI

Şişli Darülaceze Caddesi’ndeki bina İBB tarafından vergisi hariç 134 bin liraya kiralandı. Binanın tahsisi yeni ama TÜRGEV’in yurdu 1 yıl önce faaliyete geçti.


ŞİŞLİ-Darülaceze Caddesi

KİRA SÖZLEŞMESİNİ GİZLEDİLER

Fatih Büyük Reşit Paşa Caddesi’ndeki binanın Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜRGEV’e tahsisiyle igili hazırlanan dosyaya ne hikmetse kira sözleşmesi konulmadı.


FATİH-Büyük Reşit Paşa Caddesi

KONUM OLARAK ÇOK İYİ BİR YERDE, 82 BİN LİRAYA KİRALANMIŞ

Büyükşehir Belediyesi, emlakçıların lokasyon olarak değerli gösterdiği Avcılar Eski Lodra Asfaltı’ndaki 5 katlı işmerkezini vergisi hariç 82 bin liraya kiraladı. TÜRGEV bu binayı yakında yurt olarak kullanmaya başlayacak.

Kaynak: Kirayı millet ödüyor geliri Bilal’e kalıyor – Gerçek Gündem